Προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας για την αξιοπρέπεια για όλους

I. Εισαγωγή Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να σκιαγραφήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας για όλους. Αυτό είναι σύμφωνο με τον Στόχος 8 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος επιδιώκει να προωθήσει τη βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. 

Μπορείτε ελεύθερα να αναπαράγεται το άρθρο με μόνη προυπόθεση ενεργό σύνδεσμό προς την πηγή

Η διασφάλιση της αξιοπρέπειας για όλους δεν είναι μόνο ηθική επιταγή αλλά και κρίσιμο στοιχείο για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

II. Στόχοι

 1. Να δημιουργηθούν ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία για όλα τα άτομα.
 2. Η παροχή μέτρων κοινωνικής προστασίας που διασφαλίζουν την ευημερία όλων των μελών της κοινωνίας.
 3. Να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη που να είναι βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.
 4. Για τη μείωση της ανισότητας και την εξάλειψη της φτώχειας μέσω της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.
 5. Να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

III. Στρατηγικές και Δράσεις

Α. Προώθηση Αξιοπρεπούς Εργασίας

 1. Δημιουργία Απασχόλησης : Δημιουργήστε ευκαιρίες απασχόλησης μέσω πρωτοβουλιών όπως προγράμματα δημοσίων έργων, κίνητρα για ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.
 2. Εργατικά Δικαιώματα και Προστασία : Ενίσχυση της εργατικής νομοθεσίας, διασφάλιση δίκαιων μισθών, συνθηκών εργασίας και εργασιακής ασφάλειας και προώθηση του συνδικαλισμού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 3. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Εκπαίδευση : Επενδύστε στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για να εξοπλίσετε τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για πρόσβαση σε αξιοπρεπείς ευκαιρίες εργασίας.
 4. Ενδυνάμωση Νέων και Γυναικών : Εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων απασχόλησης που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι γυναίκες.
 5. Πρακτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς : Ενθαρρύνετε τις πρακτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες και μειονοτήτων.
 6. Πράσινες θέσεις εργασίας : Προώθηση της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.
 7. Επισημοποίηση του άτυπου τομέα : Ανάπτυξη στρατηγικών για τη μετάβαση των εργαζομένων από τον άτυπο τομέα στην επίσημη απασχόληση, παρέχοντάς τους πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.

Β. Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας

 1. Καθολική υγειονομική περίθαλψη : Εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της προληπτικής και θεραπευτικής περίθαλψης.
 2. Επιδόματα ανεργίας : Καθιερώστε ένα σύστημα επιδομάτων ανεργίας για την παροχή εισοδηματικής υποστήριξης σε περιόδους απώλειας εργασίας ή οικονομικής δυσπραγίας.
 3. Συντάξεις γήρατος : Δημιουργήστε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συντάξεων γήρατος για την προστασία των ηλικιωμένων από τη φτώχεια.
 4. Υπηρεσίες παιδικής μέριμνας : Επενδύστε σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής μέριμνας για την υποστήριξη των εργαζομένων γονέων.
 5. Υποστήριξη Αναπηρίας : Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης και μέτρων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.
 6. Ασφάλεια τροφίμων : Εφαρμόστε προγράμματα επισιτιστικής ασφάλειας για να διασφαλίσετε ότι κανείς δεν θα πεινάει.
 7. Στέγαση και Καταφύγιο : Εγγύηση πρόσβασης σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους.

Γ. Οικονομική Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

 1. Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, τεχνική βοήθεια και δεσμούς με την αγορά για τις ΜΜΕ.
 2. Αγροτική Ανάπτυξη : Επενδύστε στη βιώσιμη γεωργία για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και την προώθηση της αγροτικής απασχόλησης.
 3. Χρηματοοικονομική ένταξη : Προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς για τη διευκόλυνση της αποταμίευσης και των επενδύσεων.
 4. Ανάπτυξη υποδομών : Επενδύστε σε έργα υποδομής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
 5. Καθαρή ενέργεια και τεχνολογία : Προώθηση της υιοθέτησης καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.

Δ. Μείωση της Ανισότητας και της Φτώχειας

 1. Προοδευτική φορολογία : Εφαρμογή προοδευτικών φορολογικών πολιτικών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας.
 2. Στοχευμένη Βοήθεια : Άμεσες παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας στις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες.
 3. Πρόσβαση στην εκπαίδευση : Διασφάλιση δωρεάν και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
 4. Μικροχρηματοδοτήσεις και Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας : Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μικροχρηματοδοτήσεις και κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας για τα φτωχά άτομα.
 5. Ανακατανομή γης και πόρων : Αντιμετωπίστε τα δικαιώματα γης και πόρων για τη μείωση των ανισοτήτων στον πλούτο και την πρόσβαση.

Ε. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ένταξη

 1. Μη Διακρίσεις : Εφαρμόστε νόμους και πολιτικές που απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία και άλλους παράγοντες.
 2. Συμμετοχή και εκπροσώπηση : Συμμετοχή περιθωριοποιημένων ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις.
 3. Ευαισθητοποίηση του κοινού και συνηγορία : Ξεκινήστε εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας.
 4. Συλλογή και παρακολούθηση δεδομένων : Δημιουργία μηχανισμών συλλογής δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου και την αντιμετώπιση των κενών στην εφαρμογή.

IV. Συμπέρασμα Η προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της κοινωνικής προστασίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη αξιοπρέπειας για όλους. Εφαρμόζοντας τις στρατηγικές και τις δράσεις που περιγράφονται σε αυτήν την πρόταση, μπορούμε να εργαστούμε προς έναν κόσμο όπου κανείς δεν μένει πίσω, όπου η απασχόληση είναι αξιοπρεπής και η κοινωνική προστασία είναι ένα δίχτυ ασφαλείας που διασφαλίζει την ευημερία και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων. Αυτό δεν είναι απλώς μια φιλοδοξία. είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικός μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης.